Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Algemeen

J.B.C. Mazijk de Pétanque is opgericht op 3 september 1985 en aangesloten bij het District Midden dat ressorteert onder de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en ingeschreven onder nummer 8014. Onze statuten vindt U op onze website www.mazijkdepetanque.nl Onze club kent een aantal verschillende activiteiten en een relatief groot aantal vrijwilligers. Daarom willen wij met dit handboek voor alle leden vastleggen wat de activiteiten zijn, wat zij inhouden en hoe een en ander binnen de club is georganiseerd. Leidraden bij de samenstelling zijn geweest: de statuten als formele vastlegging van de taken en bevoegdheden van bestuur en leden; de regels zoals die door de NJBB en het District Midden van de NJBB zijn vastgesteld en niet te verwaarlozen de praktijk zoals die in onze club in 25 jaar is gegroeid. 

We hebben een en ander vastgelegd in hoofdstukken zijnde: 

1. Algemeen 

2. Het bestuur 

3. De gedelegeerde taken van het bestuur onder de titel: Commissies 

Verder vindt U onder de bijlage een aantal gegevens die niet tot dit reglement behoren, maar wel meer inzicht geven in onze organisatie en activiteiten. 

Wij realiseren ons dat een club een levend iets moet zijn en dat er in de tijd zowel personele als zakelijke aanpassingen zullen zijn, daarom is invulling van personen achterwege gelaten en zijn activiteiten niet tot in detail opgenomen. Door dit laatste hopen wij te voorkomen dat onze leden alle mogelijkheden tot creativiteit worden ontnomen. 

Het bestuur Algemeen 

Artikel 1.01: Huishoudelijk reglement 

In dit reglement wordt de Nederlandse Jeu de Boules Bond aangeduid als NJBB en de Jeu de Boules Club “Mazijk de Pétanque” als Mazijk. Mazijk is als lid aangesloten bij de NJBB en als zodanig ingedeeld in het District Midden. 


Artikel 1.02: Statuten 

1. Een volledige versie van de statuten van Mazijk zijn in te zien op de website van de club onder www.mazijkdepetanque.nl. 

2. Ook het huishoudelijk reglement is in te zien op de website en tevens is in de boulehal altijd een exemplaar aanwezig. In overleg kan er een exemplaar worden opgevraagd bij het secretariaat. 


Artikel 1.03: Donateurs 

Eenieder kan donateur worden van Mazijk tegen een door de Algemene Leden Vergadering (verder aangeduid als ALV) te bepalen minimum donatie van    € 10,-. 


Artikel 1.04: Betaling contributie/donatie 

1. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato in rekening gebracht. (Bondslidmaatschap volledig en van het clubdeel de maand waarin je start plus het aantal maanden in het lopende jaar) 

2. Opzegging dient een maand voor het einde van het jaar te worden doorgegeven aan de penningmeester. 

3. Ieder lid of donateur is gehouden ervoor te zorgen dat de jaarlijkse contributie/donatie vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar op de rekening van de vereniging is bijgeschreven. Bij tussentijdse opzegging blijven zowel contributie als donatie voor het gehele jaar verschuldigd. 

4. Indien een lid of donateur in gebreke blijft zijn/haar contributie/donatie tijdig conform lid 1 van dit artikel te voldoen wordt het verschuldigde bedrag met € 5,- verhoogd. 

5. Indien het verschuldigde bedrag op 1 juli van het desbetreffende verenigingsjaar nog niet op de rekening van Mazijk is bijgeschreven, wordt de verschuldigde contributie/donatie met € 10,- verhoogd. 

6. De penningmeester is gehouden het lid c.q. de donateur hiervan tevoren in kennis te stellen. 

7. Indien enig lid of donateur zijn/haar verplichtingen t.o.v. de vereniging op 1 september van het desbetreffende verenigingsjaar nog niet is nagekomen volgt royement conform artikel 7 van de statuten. 


Het bestuur

Artikel 2.01: Het dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

2. Het dagelijks bestuur heeft het dagelijkse beleid in handen en overlegt indien nodig met elkaar. 


Artikel 2.02: De voorzitter 

1. De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur. Hij/Zij roept het bestuur ter vergadering bijeen, leidt de vergadering en stelt in overleg met de secretaris de agenda vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde. Hij/Zij heeft het recht een discussie te sluiten, indien naar zijn/haar mening de vergadering voldoende is ingelicht. 

2. De voorzitter is bevoegd te allen tijde vergaderingen van door het bestuur ingestelde commissies bij te wonen. Hij/Zij kan zich daarbij doen vervangen door een door het bestuur uit zijn/haar midden aan te wijzen lid. 


Artikel 2.03: Het secretariaat 

1. De secretaris treedt op als secretaris van het bestuur, het dagelijks bestuur en de ALV en bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor, doet daar verslag van de bestuursactiviteiten en woont deze bij. Hij/zij houdt de notulen van het verhandelde in de vergadering. 

2. Bedoelde notulen worden in de volgende vergadering van het betrokken orgaan vastgesteld en vervolgens door de voorzitter en de secretaris getekend.

 3. De secretaris is voorts belast met de uitvoering van de genomen besluiten van het bestuur, voor zover deze niet aan anderen zijn opgedragen. 

4. De secretaris behandelt de inkomende en uitgaande post. 

5. Onder het secretariaat valt ook de ledenadministratie en de daaraan verbonden administratie en het aan de leden bezorgen van licenties. Ledenlijst is te vinden op de Website achter de loginpagina. 


Artikel 2.04: Financiën 

1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, de zorg voor de inning van de contributie en het voldoen aan de geldelijke verplichtingen.

 2. Hij brengt jaarlijks aan de ALV schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar, eventueel onder overlegging van bijbehorende specificaties. 

3. Hij stelt jaarlijks, in overleg met het bestuur, de begroting voor het volgende verenigingsjaar op, ter behandeling in de jaarlijkse ALV. 

4. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken, dan na van het bestuur verkregen goedkeuring. Dit met een maximum van 10% van het totaal van de begroting. 

5. Voor uitgaven boven de €2000,- tot €5000,- is goedkeuring van het dagelijks bestuur vereist. 

6. Uitgaven van boven de €5000,- vereisen een ALV goedkeuring. 


Artikel 2.05: De overige bestuursleden 

1. In onderling overleg binnen het bestuur wordt een aantal taken verdeeld over de overige bestuursleden. 

2. Bij de verdeling neemt een bestuurslid de vertegenwoordiging van de wedstrijdcommissie in het bestuur op zich. 

3. Commissies, bijzondere taken 


Artikel 3.01: Commissies 

1. Volgens artikel 11 lid 4 van de statuten is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen te doen uitvoeren door commissies of individuele leden. 

2. Benoeming van commissieleden of leden in een functie geschiedt door het bestuur. Uitzondering hierop is de kascommissie die door de ALV wordt benoemd ( zie artikel 14 lid 3) en daar ook verantwoording aan verschuldigd is. 

3. Benoemingen behoeven de goedkeuring van de ALV. 

4. Het bestuur heeft de volgende functies overgedragen: 

N.B. In alle taken, ook die van het bestuur, zitten elementen van P.R. opgenomen, vandaar dat dit onderwerp momenteel niet als aparte activiteit is opgenomen. 

Wedstrijdcommissie 

Artikel 3.02: De wedstrijdcommissie 

De wedstrijdcommissie is de belangrijkste commissie van de vereniging. Onder haar verantwoordelijkheden vallen alle activiteiten die met onze sport te maken hebben, inclusief de daarbij behorende publicaties naar buiten en de verantwoording en communicatie naar de vereniging zelf. 


Artikel 3.03: Organisatie 

1. De wedstrijdcommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die uit haar midden een voorzitter en een secretaris kiezen. De voorzitter zal veelal de commissie vertegenwoordigen in het bestuur. 

2. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die ook verstrekt worden aan het bestuur. 

3. Naast de wedstrijdcommissie werkt zelfstandig een functionaris die clinics organiseert en uitvoert. Deze clinics laten buitenstaanders kennismaken met de sport en onze vereniging. Over het algemeen worden zij aangevraagd door organisaties. Er wordt door de vereniging een bedrag per persoon gevraagd voor deze diensten. Voor de uitvoering van clinics zijn alle hierna komende artikelen van de wedstrijdcommissie van toepassing. 


Artikel 3.04: Financiën 

1. De commissie kan voor de eigen activiteiten een geldelijke bijdrage van de leden vragen; zij int deze bijdrage contant en draagt deze af aan de penningmeester, onder verstrekking van een gespecificeerd schriftelijk overzicht van inkomsten en uitgaven. Bij toernooien wordt de afdracht verminderd met de kosten van de te vergeven prijzen. De consumpties van de wedstrijdleider, de scheidsrechter, 2 juryleden en de EHBO’ers en barcommissie leden worden door de barcommissie verrekend met de penningmeester. Deze consumptieprijzen gelden overigens tot een maximum dat door de penningmeester is vastgesteld. 

2. Voor de verschuldigde gelden voor externe competities verstrekt zij een opgave aan de penningmeester, die de betrokken leden een rekening presenteert. Deze rekeningen dienen binnen één maand te worden voldaan. 

3. Voor de te verwachten inkomsten en uitgaven van het komende jaar wordt in het najaar een begroting ingediend bij de penningmeester. De door het bestuur goedgekeurde begroting is zowel taakstellend als een mandaat voor de commissie. Grote afwijkingen worden vooraf afgestemd met het bestuur.


 Artikel 3.05: Activiteiten 

1. De activiteiten bestaan uit het plannen, organiseren en begeleiden van boule-evenementen. 

2. De activiteiten vinden plaats op de eigen accommodatie, maar dit kan ook bij andere verenigingen. 

3. Interne activiteiten zijn: 

4. Externe activiteiten zijn: 


Artikel 3.06: De accommodatie 

1. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. In deze periode wordt in principe gebruikgemaakt van de buitenbanen. Bij slecht weer kan hiervan worden afgeweken. De beslissing hierover ligt bij de wedstrijdcommissie of indien afwezig bij een bestuurslid. 

2. Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april en dan wordt gespeeld op de binnenbanen. 


Artikel 3.07: Vaste speeltijden 

Zowel zomer als winter zijn de vaste speeldagen: 

1. Maandag ochtend Training van 10.00u tot 12.00u. 

2. ’s Middags op woensdag en zaterdag aanvang 14.00 uur 

3. ’s Avonds op dinsdag en donderdag aanvang 19.30 uur 

Op dinsdagavond wordt een mêlee gespeeld van 2 partijen. Op een aantal donderdagavonden wordt (beperkt) plaatsgemaakt voor een externe competitieontmoeting; de competitiespelers gaan dan voor en de eventueel resterende ruimte kan benut worden voor vrij spel. Verder kan er onbeperkt van de banen gebruik worden gemaakt. 


Artikel 3.08: De spelregels 

1. De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het handhaven van de spelregels zoals vastgesteld door de NJBB. 

2. Bij het houden van een open toernooi is de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor de naleving van door de NJBB gestelde regels, dit gaat om: 


Activiteitencommissie

Artikel 3.10: De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft als taak om naast de sport voor de leden ontspannende activiteiten te organiseren, dit met het doel om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen en daarmee eventueel nieuwe leden aan te trekken. 


Artikel 3.11: Organisatie 

1. De activiteitencommissie bestaat uit een niet vastgesteld aantal leden en uit haar midden kiest zij een voorzitter en een notulist. 

2. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die ook worden verstrekt aan het bestuur. 


Artikel 3.12: Financiën 

1. De commissie kan voor de eigen activiteiten een geldelijke bijdrage van de leden vragen. Zij int deze bijdrage contant en draagt deze, onder verstrekking van een gespecificeerd schriftelijk overzicht van inkomsten en uitgaven, af aan de penningmeester. 

2. Voor de te verwachten inkomsten en uitgaven van het komende jaar wordt in het najaar een begroting ingediend bij de penningmeester. De door het bestuur goedgekeurde begroting is 6 zowel taakstellend als een mandaat voor de commissie. Grote afwijkingen worden vooraf afgestemd met het bestuur.


 Artikel 3.13: Activiteiten 

De keuze van de activiteiten is aan de commissie, die eventueel bij die keuze bestuur en/of leden betrekt. De activiteiten mogen niet concurrerend zijn met de lokale middenstand en mogen niet worden aangemerkt als Btw-plichtig. 


Artikel 3.14: Plaats en tijd van activiteiten 

Plaats en tijd van de activiteiten dienen te worden afgestemd met de wedstrijdcommissie en de kantine (SWS). 


Onderhoud accommodatie

Artikel 3.15: Contact met de SWS 

In de gebruiksovereenkomst is vastgelegd, dat er over onderhoud of aanpassing van de accommodatie altijd vooraf contact dient te zijn met de SWS. Dit contact vindt altijd plaats door een lid van het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon. 


Artikel 3.16: Onderhoud accommodatie 

De vereniging heeft in de onderhoudsovereenkomst met de SWS vastgelegd dat klein onderhoud van zowel binnen- als buitenbanen wordt verricht door de vereniging. De te gebruiken materialen worden aangeschaft door de SWS. 


Artikel 3.17: Onder dit klein onderhoud valt 

1. Verbeteren/vervangen toplaag van de banen. 

2. Voor de wedstrijden de banen slepen en eventueel sproeien. 

3. Onkruid verwijderen. 


Redactie Nieuwsbrief

Artikel 3.18: De redactie 

De redactie bestaat de eindredacteur. De redactie bepaalt welke teksten in nieuwsbrief worden opgenomen. 


Artikel 3.19: Verschijningsdata 

De nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar (in de laatste maand van het kwartaal). 

Artikel 3.21: Verspreiding 

De verspreiding geschiedt door de redactie en wordt digitaal verstuurd. Voor leden die geen mailadres hebben wordt hij op papier verstrekt. 


Sponsoring

Artikel 3.22: Benadering sponsors 

De contacten met sponsors in iedere vorm worden verzorgd door één persoon die klanten werft en het contact onderhoudt. 7 


Artikel 3.23: Sponsor vormen 

De vereniging kent de volgende vormen van sponsoring: 


Artikel 3.24: Advertenties 

Advertenties kunnen voor een hele, een halve of een kwart pagina in kleur en/of zwart/wit (zolang het blad in kleur wordt verzorgd) worden opgegeven. De lay-out wordt vastgelegd in overleg met de sponsor. De overeenkomst met de sponsor wordt vastgelegd in een contract dat minimaal voor 1 jaar geldt. Wijziging of beëindiging geschiedt altijd in overleg met de sponsor. Sponsors ontvangen een exemplaar van het clubblad. 


Artikel 3.25: Reclameborden 

Sponsors kunnen een reclamebord opgehangen krijgen in de boulehal. Lay-out en grootte worden vastgesteld in overleg. Het bord wordt in principe betaald door de sponsor. De overeenkomst wordt vastgelegd in een contract dat minimaal voor 1 jaar geldt. Wijziging of beëindiging geschiedt altijd in overleg met de sponsor. 


Artikel 3.26: Baansponsoring 

Baansponsoring is ontstaan op de oude accommodatie (buitenbanen) toen de leden voor de kosten van de aanleg een baan konden sponsoren. De banen werden genummerd en bij sponsoring werd de naam van de sponsor aangebracht op de baan. Nu krijgt men een bordje in A4-formaat boven de scoreborden in de hal, waar ten hoogste drie namen op komen te staan. 


Artikel 3.27: Betaling 

De penningmeester stuurt per vervaldatum een rekening voor een jaar. Bij niet-betalen wordt de sponsoruiting verwijderd. Van de verwijdering wordt de sponsor in kennis gesteld. 


Gedragsregels

Artikel 3.28 Het is niet toegestaan te roken of alcohol te nuttigen op de banen en in de boulehal. 

Als iemand te veel heeft gedronken, zodat hij/zij niet meer aanspreekbaar is, zal hij/zij door de scheidsrechter worden geschorst voor de rest van de wedstrijd. Dienstdoende leden van de wedstrijdcommissie en de scheidsrechter is het niet toegestaan alcohol te nuttigen tot na de wedstrijd. 

Bijlage: Instanties 

De Bond J.B.C. Mazijk de Pétanque is aangesloten bij de Nederlandse Jeu De Boules Bond (NJBB). De NJBB kent een bestuur en het hoogste orgaan is de bondsraad. De bondsraad wordt gevormd door afgevaardigden van de districtsbesturen (2 per district). De NJBB onderhoudt contacten met NOC/NSF en collega bonden in het buitenland. Verder organiseren zij de landelijke kampioenschappen. De NJBB is verdeeld in 8 districten (geen afzonderlijke verenigingen) die een regio beslaan. Mazijk is ingedeeld bij District Midden. Het district kent een bestuur, gekozen uit de verenigingen. Het hoogste orgaan in het district is het districtsteam, gevormd door leden van de 8 districten (5 personen). Na aanmelding bij de bond wordt men individueel lid. Het lidmaatschap kan dus meegenomen worden naar een andere vereniging en geldt ook als men bij een andere vereniging op bezoek gaat. Het lidmaatschap is tevens internationaal geldig. De verenigingen innen de contributie. De contributie kent 2 vormen, namelijk: Alle leden die meedoen aan lokale wedstrijden of wedstrijden die onder de bond/het district vallen (competitie en open toernooien), hebben een licentie nodig. De licentie kun je laten zien via de NJBBapp, of een papieren versie. (Verkrijgbaar via de secretaris) Jeugdleden t/m 18 jaar hebben een J-licentie nodig die ook geschikt is voor alle bondsactiviteiten. De gemeente Wijk bij Duurstede Het gemeentelijke sportbeleid valt onder een wethouder. Het huidige beleid houdt in, dat er in principe alleen subsidie wordt verstrekt voor de jeugd en dan nog alleen voor opleidingen. De gemeente is eigenaar van de grond onder sportpark Mariënhoeve en verleent het recht van erfpacht aan de Stichting Wijk Sport (SWS). Voor de eigen activiteiten van de SWS verstrekt de gemeente een jaarlijkse subsidie. De gemeente heeft de SWS opgedragen om de sportaccommodaties te bouwen, te onderhouden en in gebruik te geven bij de verenigingen. De infrastructuur, wegen, paden, verlichting e.d. blijft voor rekening en verantwoording van de gemeente. Ingeval van faillissement van de SWS vervallen de eigendommen van de SWS aan de gemeente. De gemeente Wijk bij Duurstede vormt een Raad van Toezicht die controle uitoefent op het functioneren en de financiën van de SWS. De Stichting Wijk Sport De bestuursleden van de stichting worden benoemd door de gemeente. De SWS heeft in de statuten opgenomen dat er een raad van advies en een financiële commissie worden ingesteld. De raads- en commissieleden dienen lid te zijn van de op het binnen de grond van de erfpacht gehuisveste verenigingen en door een of meer van deze verenigingen te worden voorgedragen. Niet iedere vereniging behoeft in de raad of de commissie vertegenwoordigd te zijn. De SWS heeft dus de grond in erfpacht en de accommodaties in eigendom, voor zover de SWS deze tot stand heeft gebracht. De SWS geeft de sportverenigingen het gebruik van accommodaties en brengt daarvoor een gebruiksvergoeding in rekening. De gebruiksvergoeding wordt opgebouwd uit: Rente en aflossing voor de eventueel gesloten lening ter verkrijging 9 Reservering voor groot onderhoud/afschrijvingen Energie/verzekeringen/OZB/erfpachtcanon Vergoeding voor de bestuurskosten van exploitatiekosten van de SWS Naast de gebruiksvergoeding worden de kosten van dagelijks onderhoud in rekening gebracht, althans in zoverre de vereniging niet opteert voor zelfwerkzaamheid in deze. Voorts heeft de SWS de exploitatie van de kantine in de judo-/boulehal. Voor het consumptiegebruik aan de bar ontvangt Mazijk een percentage van de omzet. Dat bedrag wordt per maand overgemaakt. Deze afspraak wordt gehecht aan de gebruiksovereenkomst. Voorzittersoverleg De voorzitters van de sportverenigingen die gevestigd zijn op Mariënhoeve of voornemens zijn om zich daar te vestigen vormen een informeel en incidenteel overleg. Als onderwerpen valt te denken aan veiligheid op het park en uitwisseling van ervaringen etc. Het overleg wordt gestart door degenen die dit noodzakelijk achten.